ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

              เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558 บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  นางสาวสุภาณี  เล่าสุอังกูร  นักวิชาการศึกษา และ นางอรทัย  ไชยหงษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติวันที่ : 21 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 899

 


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037