แจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วันผ่านอินเตอร์เน็ต

1 คู่มือการใช้งาน 

2 แจ้งที่พักอาศัยเกินกว่า 90 วันผ่านอินเตอร์เน็ต 

 

 


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037