ด้านพัฒนาสังคม

ความร่วมมือด้านพัฒนาสังคม

ความร่วมมือของอาเซียนด้าน Functional Cooperation
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of the Southeast Asian Nations : ASEAN) หรือ อาเซียนได้จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความร่วมมือเฉพาะด้าน หรือ functional cooperation
ความร่วมมือเฉพาะด้านนี้ เป็นความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่มิใช่ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคให้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในภูมิภาค  เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เบื้องต้นประการหนึ่งของอาเซียนในการส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 5 ที่ประชุมฯ ได้ลงนามร่วมกันใน “ปฏิญญากรุงเทพ ปี 2538” (the 1995 Bangkok Declaration) เพื่อประกาศเจตจำนงที่จะให้มีการยกระดับความร่วมมือเฉพาะด้านให้ทัดเทียมกับความร่วมมือทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องการยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของการคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน  นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและสนเทศของอาเซียน อันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวอาเซียน ตลอดจนปลุกจิตสำนึกในความเป็นอาเซียน (ASEAN Awareness)
ในการการดำเนินงานความร่วมมือเหล่านี้ อาเซียนได้ดำเนินการทั้งในรูปแบบของความตกลงในระดับต่างๆ (MOU/ Agreement/ Declaration) และโครงการความร่วมมือ ทั้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันและ ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศคู่เจรจา ทั้งในกรอบอาเซียน  และอาเซียน  และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ  ด้านการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชน   การส่งเสริมสวัสดิการสังคม   การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน   การศึกษา   ด้านสาธารณสุข  การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  ด้านสิ่งแวดล้อม    ด้านแรงงาน   ด้านวัฒนธรรมและสนเทศ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติ
(แหล่งที่มา : http://www.mfa.go.th/web/1689.php)

รายละเอียดและข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้ที่  http://www.mfa.go.th/web/1689.php


วันที่ : 7 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2273


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037