เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ : 9 ก.พ. 2559
ที่มา : http://www.research.mua.go.th/ssr/
อ่าน : 745


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037