โครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู อาจารย์ และค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานผู้บริหาร ครู อาจารย์ และค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2558 สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2558 สำหรับนักศึกษา  โดยได้ศึกษาดูงานสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น Guangxi Museum of Nationalities เรียนรู้ไทจ้วงในประเทศจีน ล่องเรือแม่น้ำเจียง อีกทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนด้านไทศึกษา (Tai studies) กับนักปราชญ์ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ประเทศจีน กับศาสตราจารย์ฟ่าน ฮองกุ้ย (Prof. Fan Honggui) มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี พร้อมกับมอบเอกสารเก่าแก่ของประวัติศาสตร์สยาม-ลาวของชาวเวียดนามเขียนเป็นภาษาจีน และหนังสือที่ท่านเขียนเรื่อง ชนเผ่าไท-จ้วง รากเหง้าเดียวกัน

          ในโอกาสนี้ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไป่เซ่อ มณฑลกว่างสี ประเทศจีน เพื่อกำหนดรายละเอียดของความร่วมมือทางวิชาการในการศึกษาวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรมไท-จ้วง การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาร่วมกัน และท้ายสุดผู้อำนวยการแผนกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เหอ ตง มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างสี เลี้ยงส่งคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัย 

          และค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียน นักศึกษาได้ทำกิจกรรม ทำเกี๊ยว เรียนเขียนพู่กันจีน เรียนถักเชือก และศึกษาดูงานสถานที่สำคัญ


วันที่ : 30 พ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 928


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037