โครงการค่ายเยาวชนนานาชาติฯ 2015 International Maritime Youth Program

             เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยเวสท์สุลาเวสี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย                จัดโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติฯ 2015 International Maritime Youth Program ขึ้น ณ เมืองเวสท์สุลาเวสีและมากัสซา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นางสาวอารยา         คำชัยภูมิ          สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

          2. นางสาวเกศกนก        สุบัญญา          สาขาวิชาการบัญชี       

          3. นางสาวธัญญพัทธ์      เรียมอุดมผล      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

          4. นายวาทศิลป์           อินจงล้าน        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คบ.        

          5. นายคณิน               ภูผิวเงิน           สาขาวิชาสังคมศึกษา คบ.

โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ในฐานะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 2 คน ได้แก่            นายศราวุธ   ปัญญาสาร  นักวิเทศสัมพันธ์ และ Ms. Nguyen Anh Chi อาจารย์ภาษาเวียดนาม

          โครงการครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย การเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยว การอบรมความรู้ด้านการประมง การพัฒนาชายฝั่ง รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทะเล การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่าชายเลย การพัฒนาท้องถิ่นโดยการทำความสะอาดชายฝั่งและชุมชน และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 60 คน จากทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวียดนาม สิงคโปร์ จีน และญี่ปุ่น

          นอกจากความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับโดยตรงแล้ว นักศึกษายังได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย เพราะตลอดการจัดกิจกรรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อีกทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นและเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ด้วย


วันที่ : 15 ธ.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 868


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037