ด้านการเมืองและความมั่นคง

ความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน

ในด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนได้มุ่งเน้นความร่วมมือเพื่อธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตลอดมา โดยได้มีการจัดทำและผลักดันให้ทุกประเทศในภูมิภาคให้ความสำคัญและยึดมั่นในสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation หรือ TAC) ปี 2519   ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาคที่มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ และความ    ร่วมมือระหว่างกัน สนธิสัญญา TAC กำหนดหลักการสำคัญต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดถือ ได้แก่ การเคารพในอิสระภาพ อธิปไตย ความเท่าเทียมกัน บูรณภาพแห่งดินแดน และเอกลักษณ์ประจำชาติ  การไม่แทรกแซงในกิจการภายในซึ่งกันและกัน และการแก้ไขปัญหาหรือ ข้อพิพาทโดยสันติวิธี 

อาเซียนได้ร่วมลงนามในเอกสารด้านการเมืองอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันต่อสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค อาทิ ปฏิญญาว่าด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพและความเป็นกลาง (Zone of Peace, Freedom and Neutrality Declaration หรือ ZOPFAN)  เมื่อปี 2514 สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone หรือ SEANWFZ) ปี 2537 รวมทั้งได้ริเริ่มการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) อันประกอบ ด้วยประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และประเทศผู้สังเกตการณ์ของอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน มีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 23 ประเทศเพื่อเป็นเวทีในการเสริมสร้างความไว้วางใจกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ขณะนี้ อาเซียนได้เชิญให้ประเทศคู่เจรจาภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC และประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ภาคยานุวัติพิธีสารของสนธิสัญญา SEANWFZ              
(แหล่งที่มา : http://www.mfa.go.th/web/1683.php)

รายละเอียดและข้อมูลอื่นๆ สามารถดูได้ที่  http://www.mfa.go.th/web/1683.php


วันที่ : 7 ส.ค. 2552
ที่มา :
อ่าน : 2576


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037