โครงการศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ วิทยาลัยครูกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน  -  7 ตุลาคม 2558 ศูนย์ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ วิทยาลัยครูกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้จัดโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยครูกวางตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 52 คน และสามารถสื่อสารภาษาไทยเบื้องต้นได้  เข้าใจวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันและทั้งสองประเทศด้วย

 


วันที่ : 4 พ.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 912


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037