โครงสร้างองค์กร

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรม

  อาจารย์ ดร.ธนกร  ราชพิลา
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

 

 

 
 
นายศราวุธ  ปัญญาสาร
นักวิเทศสัมพันธ์
  นางอรทัย  ไชยหงษ์
ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์

 

 

 


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2876


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037