วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานเรื่องการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่าง
    ประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. เพื่อประสานงานดำเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย
    ราชภัฏสกลนคร


วันที่ : 15 ธ.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2003


งานวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  Tel. Fax.0 4297 0037